Боленибездокументи

Боленибездокументи ?

 

МединетцКобленцееднаОрганизациязазащитанаЧовека. НейнатаЦеледаподобриситуациятанаЕмигрантитеиБежанците.

ПорадизаконнатаСитуациявРепубликаГерманияЕмигрантитеиБежанцитеняматправобездокументидаползватлекарскапомощ.

НиепомагамекатопредлагамеприединмедицинскипрегледнашатапомощнаЕмигрантииБежанцибезДокументи.

ПриединРазговорсеостановявапрезкаквилекари (Специалисти) трябвадапреминеПациентанапървовреме. СледкоетоседававъзможносттезиХорадапосетятсъответнителекари (Специалисти)коитосесъгласнидаработятсъсемигрантиибежанци.Тезилекариработятанонимноибезплатноилизанеголемисуми. ПрипроблемсезикаможедасевключииПреводачвразговора. Аконямавъзможноствопределенитеднидаседойденапрегледможедасенаправиидругчас.

Секретарянателефонапостоянноевключенивсекиденсепроверява.

ЦелиятпрегледиразговореАнонимен. ИменатаиданнитенаПациентанесезаписват.

МединетцКобленцнедаваданнинаофициалнислужбиоттехнитеПациенти.

 

ЧасовезаПреглед: ВсекипървиВторникотмесецаот 18.00 часадо 19.30 часа.

където: Caritas Koblenz, Neustadt 20,

56068 Koblenz

Телефон +49 176 29155642